ගුන්ද ගුඳං

“ගුන්ද ගුඳං” රාවන සොයුරෝ නව අවුරුදු ගීතය

Vocals – Ruvinda Rathnayake
Ishadi Dulakshana
Melody & Music – Sahan Weeraman
Lyrics – Dhammika Hettiarachchi