සූරියවච්චසා- සිංහලේ ආදර ගීතය

Singer- Saman Lenin & Sandhya Kumari
Lyric- Dhammika Hettiarachchi
Music- Pabalu Wijegoonawardene