වැස්ස වැස්ස

Vocals – Dushani Madhushika Kalpana Kavindi Tharuka Nayanajith Gunarathne Nadun Kularathne

Lyrics – Dhammika Hettiarachchi

Melody And music – Sahan Weeraman