දීපෙ සිවුහෙළේ

Vocals: Malinda Wijekoon / Nadika Weligodapola
Music: Pabalu Wijegoonawardane
Lyrics: Dhammika Hettiarachchi