ජවේ ජංඝ (ත්‍රෛලෝක විජය ගීතය)

Artist – Tharuka Nayanajith Gunarathne
Lyrics – Dhammika Hettiarachchi
Melody and Music- Sahan Weeraman