කුවේණි ගීතය

Singer: Harshadeva Ariyasinghe, Malinda Wijekoon, Dilanga Kalindu, Nadika Weligodapola
Music: Pabalu Wijegoonawardene
Lyric: Dhammika Hettiarachchi