සතන් සෙත්බිම මගේ

Voice: Shriya Kariyawasam, Dilum Niranja, Pradeep Muthukudaarachchi
Music: Pasindu Chamara
Lyric: Dhammika Hettiarachchi