ගොයියෝ මේ බයිය පුතා

Voice: Shirani Wickramasinghe & Pradeep Muthukudaarachchi
Music: Pasindu Chamara
Lyric: Dhammika Hettiarachchi