ඉවුරේ නම ලියමූ (කෑගලූ පෙම් පවත)

Voice: Harshadeva Ariyasinghe & Shirani Wickramasinghe
Music: Manoj Alawathukotuwa
Lyric: Dhammika Hettiarachchi