ආවෙ මගුල් බෙර නදටයි (රත්නපුර පෙම්ගීතය)

Voice: Pradeep Muthukudaarachchi & Amandya Uthpali
Music: Jananatha Warakagoda
Lyric: Dhammika Hettiarachchi