කුඩුම්බිගල සෙල්ලිපි-01

01. පරුමක නදික පුතශ පරුමක මිතශ ලෙණෙ මහශුදශනෙ ශගශ දිනෙ
(ප‍්‍රමුඛ නදිකගේ පුත් වූ ප‍්‍රමුඛ මිත‍්‍රගේ මහාසුදස්සන ලෙණ සංඝයාට දුනි)
02. බත දමගුතශ අටදශ පදගඩිනි
(ගරුතර ධම්මගුත්තයන්ගේ දහඅටක් පියගැටය)
03. ගමික නග පුතෙ ගමික තිශ කරපිතෙ ඉම ලෙණ ශෙනපති ඣුවය ශගශ දිනෙ
(ගම්පති නාගගේ පුත් ගම්පති තිස්ස කරවූ මෙම ලෙණ සෙන්පති ඣුවය විසින් සංඝයාට දුනි)
මෙම ලෙන්ලිපියේ ඣු අක්ෂරය සම්බන්ධ ගැටලූවක් තිබේ. පරණවිතානයන් එය ඣු යනුවෙන් හඳුන්වා ඇත. අනෙක් අක්ෂරවලට වඩා කුඩාවට පිහිටා ඇති අතර වැරදී පසුව ලියා තිබේදැයි සැක සිතෙයි. තවමත් ගවේෂණයේදී තීරණයකට නොඑළඹි අක්ෂරයක් හා පදයක් ලෙසින් එය හැඳින්විය හැකිය.
04. බත ශගරකිතශ ලෙණෙ පටිබණකුටෙ ශගශ දිනෙ
(ගරුතර සංඝරක්ෂිතයන්ගේ පටිබාණකූට නම් ලෙණ සංඝයාට දුනි)
05. බත පුශගුතශය ලෙණෙ මනපදශනෙ ලෙණෙ සගශ දිනෙ
(ගරුතර ඵුස්සගුත්තයන්ගේ මනාපදස්සන ලෙණ සගුනට දුනි)

ඔබේ අදහස් හෝ විමසීම්

%d bloggers like this: