කල්උඩුපොතාන ලෙන්ලිපි

untitled-1-copy

 

01. අයබය පුතශ රඣියශි කටෙ පරුමක ශදනශ ලෙණෙ
(අභය කුමරුන්ගේ රාජ්‍යයෙහි ප‍්‍රමුඛ සන්ධාන කරවූ ලෙණය )
02. පරුමක ශදනශ ඣය උපශික ශුමනය ලෙණෙ
(ප‍්‍රමුඛ සන්ධානගේ බිසව උපාසිකා සුමනාගේ ලෙණය)
03. බත පුණශ ලෙණෙ ශගයෙ දිනෙ
(ගරුතර පුණ්ණයන්ගේ ලෙණ සංඝයාට දුනි)

හොරොව්පතාන සෙල්ලිපි -04

dsc03441
01. ගමික අබය ඣිත උපශික ශුමනය ලෙණෙ
(ගම්පති අභයගේ දියණිය සුමනා උවැසියගේ ලෙණය)
02. පරුමක දෙවශ ඣය උපශික ශුමනය ලෙණෙ ශගශ දිනෙ
( ප‍්‍රමුඛ දේවයන්ගේ භාර්යාව වූ සුමනා උවැසියගේ ලෙණ සංඝයාට දුනි)
03. පරුමක ලොණශමුදදතහ ලෙණෙ ශගශ නියතෙ
(ප‍්‍රමුඛ ලෝණ සමුද්‍රදත්තයන්ගේ ලෙණ සංඝයාට නියතය)
04. පරුමක කශබශ ලෙණෙ
(ප‍්‍රමුඛ කාශ්‍යපයන්ගේ ලෙණය)
05. පරුමක ශතනශත ඣිත පරුමක මිත ඣය පරුමකලූ පුශය ලෙණෙ අගත අනගත චතුදිශ ශගශ දිනෙ
(ප‍්‍රමුඛ සාතනාසත්‍යයන්ගේ දියණියවූද ප‍්‍රමුඛ මිත‍්‍රගේ භාර්යාව වූද පුස්සාගේ ලෙණ සිවුදිගින් පැමිණි නොපැමිණි සංඝයාට දුනි)

හොරොව්පතාන ලෙන්ලිපි-03

dsc03413
01. පරුමක ශතරශ අඣය
(ප‍්‍රමුඛ සතරයන්ගේ/සාතාගිරයන්ගේ ආඥාවය)
02. පරුමක නදික පුතශ පරුමක මිතශ ලෙණෙ ශගිකෙ ලෙණෙ
(ප‍්‍රමුඛ නදිකගේ පුත් ප‍්‍රමුඛ මිත‍්‍රගේ ලෙණය. සාංඝික ලෙණය)
03. ශොමහ මලියච දොබතිකන ලෙණෙ
(සෝම සම මාලින් යන දෙසොහොයුරන්ගේ ලෙණය)
04. පරුමක ශතරශ අඩි
(ප‍්‍රමුඛ සාතාගිරගේ අණය)
05. ශෙනපති පරුමක මිතශ මහලෙණෙ දෙවනපිය රඣ අබයහ ශගශ
(දෙවනපිය රජ අභයගේ සෙන්පති ප‍්‍රමුඛ මිත‍්‍රගේ මහාලෙණ සංඝයාටය)

මෝදරගල ලෙන් ලිපි

moda
මෙම ලෙන්ලිපි සේයාරූ දිනේශ් සන්ජීව ද සිල්වා සොයුරා විසින් ලබාදෙන ලදි.

01. බත කණගුතශ මහශුදශනෙ ලෙණෙ ශගශ
(ගරුතර කණ්හගුත්තයන්ගේ මහාසුදස්සන ලෙණ සංඝයාටය)
02. ගමික කණ පුත ගමික ශදනශ ලෙණනි ශගශ දිනනි
(ගම්පති කණ්හගේ පුත් ගම්පති සන්ධානගේ ලෙණ සංඝයාට දුනි)

නියඳවරාගල ලෙන්ලිපි

01. බත රකිය ලෙණෙ
(ගරුතර රකියගේ ලෙණය)

02. ශගශ උපශක චුඩහ අශිය ශිවහ ශදි ශදය
(උපාසක චුන්දගේ/චූලගේ සහ ගරු සිවයන්ගේ සම සමවූ පිදුම සංඝයාටය)

03. බත ශිවහ උපශක චුඩහ ශදි ශදයෙ ලෙණෙ ශගශ
(ගරු සිවද උපාසක චුන්ද/චූලද සමසමව පිදු ලෙණ සංඝයාටය)

04. උපශක චුඩහ ලෙණෙ ශගශ
(උපාදස චුන්ද/චූලයන්ගේ ලෙණ සංඝයාටය)

පිළිකුත්තුවේ ලෙන්ලිපි

dsc00730

පිළිකුත්තුවේ ඇති ලෙන්ලිපි තුනකින් දෙකක් දැන් නම් සම්පූර්ණයෙන්ම ඵල රහිත වන ලෙසින් මැකී ගොස් ඇත.
ඉතිරි එකම ලෙන් ලිපියද මැකෙමින් තිබෙන අතර එය සුවිශේෂි ලෙන් ලිපියකි. එහි විශේෂත්වය ලියා ඇති ආකාරයයි. අකුරු උඩුයටිකුරු කරමින් අනෙක් පසට හරවමින් සාමාන්‍ය සම්ප‍්‍රදායෙන් පිට ලියා ඇති ආකාරය අපූරුය.
අණිකටශ බතුනො අගිබුතිනො දනෙ
අගත අනගත චතුදිශ ශගශ
(අසරු සොයුරු අග්නිභූතගේ දානයකි. පැමිණි නොපැමිණි සිවුදිග සංඝයාටය)