ලෝකයේ වැඩිම සෙල්ලිපි පිහිටා ඇති ඉන්දු සයුරේ මුතුඇටය...

ලෝකයේ වැඩිම සෙල්ලිපි පිහිටා ඇති ඉන්දු සයුරේ මුතුඇටය...

මේ හෙළබිම ලෝකයේ පූර්වබ‍්‍රාහ්මී පැරණිතම ලෙන්ලිපි ඇති රටයි. පසුකාලීන යුගවලට අයත් ලෙන්ලිපි කිහිපයක් හා වෙනත් සෙල්ලිපි අන් රටවල තිබුණද ලංකාවේ හමුවන දහස් ගණනක ලෙන් ලිපි ලොව කිසිදු රටක දක්නට නොලැබෙයි. ඒ ලංකාවේ අඛණ්ඩ දිගු ඉතිහාසයක කතාව කියාපානු ලබයි.

ලෝකයේ වැඩිම සෙල්ලිපි පිහිටා ඇති ඉන්දු සයුරේ මුතුඇටය...

ලෝකයේ වැඩිම සෙල්ලිපි පිහිටා ඇති ඉන්දු සයුරේ මුතුඇටය...

මේ හෙළබිම ලෝකයේ පූර්වබ‍්‍රාහ්මී පැරණිතම ලෙන්ලිපි ඇති රටයි. පසුකාලීන යුගවලට අයත් ලෙන්ලිපි කිහිපයක් හා වෙනත් සෙල්ලිපි අන් රටවල තිබුණද ලංකාවේ හමුවන දහස් ගණනක ලෙන් ලිපි ලොව කිසිදු රටක දක්නට නොලැබෙයි. ඒ ලංකාවේ අඛණ්ඩ දිගු ඉතිහාසයක කතාව කියාපානු ලබයි.

ලෝකයේ වැඩිම සෙල්ලිපි පිහිටා ඇති ඉන්දු සයුරේ මුතුඇටය...

ලෝකයේ වැඩිම සෙල්ලිපි පිහිටා ඇති ඉන්දු සයුරේ මුතුඇටය...

මේ හෙළබිම ලෝකයේ පූර්වබ‍්‍රාහ්මී පැරණිතම ලෙන්ලිපි ඇති රටයි. පසුකාලීන යුගවලට අයත් ලෙන්ලිපි කිහිපයක් හා වෙනත් සෙල්ලිපි අන් රටවල තිබුණද ලංකාවේ හමුවන දහස් ගණනක ලෙන් ලිපි ලොව කිසිදු රටක දක්නට නොලැබෙයි. ඒ ලංකාවේ අඛණ්ඩ දිගු ඉතිහාසයක කතාව කියාපානු ලබයි.

ලෝකයේ වැඩිම සෙල්ලිපි පිහිටා ඇති ඉන්දු සයුරේ මුතුඇටය...

ලෝකයේ වැඩිම සෙල්ලිපි පිහිටා ඇති ඉන්දු සයුරේ මුතුඇටය...

මේ හෙළබිම ලෝකයේ පූර්වබ‍්‍රාහ්මී පැරණිතම ලෙන්ලිපි ඇති රටයි. පසුකාලීන යුගවලට අයත් ලෙන්ලිපි කිහිපයක් හා වෙනත් සෙල්ලිපි අන් රටවල තිබුණද ලංකාවේ හමුවන දහස් ගණනක ලෙන් ලිපි ලොව කිසිදු රටක දක්නට නොලැබෙයි. ඒ ලංකාවේ අඛණ්ඩ දිගු ඉතිහාසයක කතාව කියාපානු ලබයි.

ලෝකයේ වැඩිම සෙල්ලිපි පිහිටා ඇති ඉන්දු සයුරේ මුතුඇටය...

ලෝකයේ වැඩිම සෙල්ලිපි පිහිටා ඇති ඉන්දු සයුරේ මුතුඇටය...

මේ හෙළබිම ලෝකයේ පූර්වබ‍්‍රාහ්මී පැරණිතම ලෙන්ලිපි ඇති රටයි. පසුකාලීන යුගවලට අයත් ලෙන්ලිපි කිහිපයක් හා වෙනත් සෙල්ලිපි අන් රටවල තිබුණද ලංකාවේ හමුවන දහස් ගණනක ලෙන් ලිපි ලොව කිසිදු රටක දක්නට නොලැබෙයි. ඒ ලංකාවේ අඛණ්ඩ දිගු ඉතිහාසයක කතාව කියාපානු ලබයි.

 

නිලගම ලෙන්ලිපි-01


01. ගමික වෙල ඣිත දමය ලෙණෙ ශගශ
(ගම්පති වේලාගේ දියණියවූ ධම්මාගේ ලෙණ සංඝයාටය)
02. පරුමක තිශ පුත පරුමක ශුනකතහ ලෙණෙ ශගශ
(ප‍්‍රමුඛ තිස්සයන්ගේ පුත් ප‍්‍රමුඛ සුනක්ඛතගේ ලෙණ සංඝයාටය)
03. පරුමක දුටික තිශහ ලෙණෙ ශගශ
(ප‍්‍රමුඛ දුටික තිස්සගේ ලෙණ සංඝයාටය )
04. ශුමනගුත තෙරහ ලෙණෙ අගත අනගත චතුදිශ ශගශ
(සුමනගුත්ත තෙරුන්ගේ ලෙණ සිවුදිගින් පැමිණි නොපැමිණි සංඝයාටය)
05. බත තිශහ ලෙණෙ
(ගරුතර තිස්සයන්ගේ ලෙණය)
06. අබහච ඣය රුලයච ලෙණෙ
(අභයගේ සහ බිරිඳ රුලාගේ ලෙණය)

විරඳගොඩ ලෙන්ලිපි-01

01. දමගුත තෙරහ ලෙණෙ
(ධම්මගුත්ත තෙරුණ්ගේ ලෙණය)
02. නකරවුදික බරණිගුතහ ලෙණෙ අගත අනගත චතු ශගශ
(නගරගුත්තික බරණිගුත්තයන්ගේ ලෙණ පැමිණි නොපැමිණි සිවු සගුනටය)
03. බත චිතගුතහච බත ශොණහච ලෙණෙ ශගශ නියතෙ
(ගරුතර චිත්තගුත්තයන්ගේ සහ ගරුතර සෝණයන්ගේ ලෙණ සංඝයාට නියතය)
04. පරුමක ශිවහච බත අයිමරහච ලෙණෙ
(ප‍්‍රමුඛ සිවගේද ගරුතර අයිමරයන්ගේද ලෙණය)
05. පරුමකලූ ශුමනයච පරුමක ශමුදහ චිත තෙරහ ච ලෙණෙ ශගශ
(ප‍්‍රමුඛ සුමනාගේද ප‍්‍රමුඛ සමුද්දගේද චිත්ත තෙරුණ්ගේද ලෙණ සංඝයාටය)

මිහින්තලේ සෙල්ලිපි- 09


මේ වනවිටත් මිහින්තලේ ඇති ලෙන්ලිපි සැලකියයුතු ප‍්‍රමානක් අප විසින් පලකොට ඇති අතර ඉතිරි ලිපි මේ වන විට අඩවියට යොදමින් සිටින්නෙමු.
01. කබල තිශහ ලෙණෙ ශගශ
(කම්බල තිස්සගේ ලෙණ සංඝයාටය)
02. ගමණි දමරඣහ…..
(ගාමිණී ධර්මරාජයන්ගේ….)
03. ශුමනගුතශ ලෙණෙ ශගශ
(සුමනගුත්තයන්ගේ ලෙණ සංඝයාටය)
04. පරුමක නග පුත පරුමක පිගල ගුතස ලෙණෙ අගත අනගත චතුදිස සඝස දිනෙ
(ප‍්‍රමුඛ නාගයන්ගේ පුත් ප‍්‍රමුඛ පිංගල ගුත්තයන්ගේ ලෙණ සිවුදිගින් පැමිණි නොපැමිණි සංඝයාට දුනි)
05. ශොණගුත තෙරශ ලෙණෙ ශගශ
(සෝණ ගුත්ත තෙරුන්ගේ ලෙණ සංඝයාටය)
06. පරුමක නමලි ශුමන පුත පරුමක නමලිය ලෙණෙ ශගශ
(ප‍්‍රමුඛ නාමල් සුමනයන්ගේ පුත් නාමල්ගේ ලෙණ සංඝයාටය)
07. මහ උතියක …. ලෙණෙ ශගශ
(මහා උත්තියක ……. ලෙණ සංඝයාටය)
08. කණගම රඣශ තිශහ ඣිත ශවෙර ශමණිය ලෙණෙ
(කණ්හගාමයේ රජ තිස්සයන්ගේ දියණියවූ සවේරා මෙහෙණියගේ ලෙණය)
මෙම ලිපියම තවත් තැනක මිහින්තලේදීම දැකිය හැකිය

නුවරකන්ද ලෙන්ලිපි -02


01. බත පුශහ ලෙණෙ
ගරුතර ඵුස්සයන්ගේ ලෙණය
02. බත ගුතහ ලෙණෙ ශගශ
(ගරුතර ගුත්තයන්ගේ ලෙණ සංඝයාටය)
03. …….වර ඣිතය උපශික උපලය ලෙණෙ අගත අනගත චතුදිශශ ශගශ

(……………වරගේ දියණිය උත්පලා උවැසියගේ ලෙණ සිවුදිගින් පැමිණි නොපැමිණි සංඝයාටය.)
කාලය අපට බොහෝ දේ අහිමි කරයි. මේ වටිනා ලෙන්ලිපියද ඉතාම දුක්ඛදායක ලෙසින් මැකී යමින් තිබෙයි. මුලූමනින්ම මුනින් අතට පෙරැලී ඇති මෙම ලෙණෙහි ලෙන්ලිපිය දිරා යමින් තිබෙයි. පරණවිතාන මහතාගේ පිටපත් කිරීමේදී උපශික යන පදයට මුලින් අක්ෂරය පමණක් හඳුනාගෙන තිබූ අතර අප විසින් කියැවීමේදී අක්ෂරයට පෙර ව ර ඣි ත යන අක්ෂර 04ක් හඳුනාගන්නා ලද්දෙමු.

එහෙත් මේ වර යන පදයට පෙර අක්ෂර වලින් කියැවුණු අදහස මුලූමනින්ම සැගවී ගොස් ඇත. එය මහත් පාඩුවකි.
මෙම ලිපියේ චතු දිශශ ශගශ යනුවෙන් ලියා තිබීමද විශේෂිතය.

රුවන්ගිරි කන්ද ලෙන් ලිපියක් -01

dsc08627
යාමට පාරක් නැති සළකුණක් නැති කන්දේ කටු පඳුරු අතරින් ගොස් කියැවූ ලෙන් ලිපියකි.
ගමික වෙලි පුත ගමික රක(රොක) හ ලෙණෙ ශගශ

ගම්පති වේලූගේ (වෙල්ලිගේ) පුත් ගම්පති රක්ඛගේ(රෝහකගේ) ලෙණ සංඝයාටය.
මෙහි වෙලූ වෙනුවට වෙලි යනුවෙන් දක්නට ලැබෙන අතර රක යන පදයෙහි ර යන්න රොයන්න බවටද මැකී ගිය කඩඉරි අනුමාන කල හැකි බැවින් එලෙසින්ම සටහන් කරමු.
රක යනු රක්ඛ යන අරුත් දෙන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් හමුවන නාමයකි.
රොක යනු රෝහක ලෙසින් සැලකිය හැකිය. මින් පෙර සපරගමුවේ රොක පදය ඇති එක් ලෙන් ලිපියක් පමණක් හමුවී ඇත.

කල්උඩුපොතාන ලෙන්ලිපි

untitled-1-copy

 

01. අයබය පුතශ රඣියශි කටෙ පරුමක ශදනශ ලෙණෙ
(අභය කුමරුන්ගේ රාජ්‍යයෙහි ප‍්‍රමුඛ සන්ධාන කරවූ ලෙණය )
02. පරුමක ශදනශ ඣය උපශික ශුමනය ලෙණෙ
(ප‍්‍රමුඛ සන්ධානගේ බිසව උපාසිකා සුමනාගේ ලෙණය)
03. බත පුණශ ලෙණෙ ශගයෙ දිනෙ
(ගරුතර පුණ්ණයන්ගේ ලෙණ සංඝයාට දුනි)

%d bloggers like this: