නුවරකන්ද ලෙන්ලිපි -02


01. බත පුශහ ලෙණෙ
ගරුතර ඵුස්සයන්ගේ ලෙණය
02. බත ගුතහ ලෙණෙ ශගශ
(ගරුතර ගුත්තයන්ගේ ලෙණ සංඝයාටය)
03. …….වර ඣිතය උපශික උපලය ලෙණෙ අගත අනගත චතුදිශශ ශගශ

(……………වරගේ දියණිය උත්පලා උවැසියගේ ලෙණ සිවුදිගින් පැමිණි නොපැමිණි සංඝයාටය.)
කාලය අපට බොහෝ දේ අහිමි කරයි. මේ වටිනා ලෙන්ලිපියද ඉතාම දුක්ඛදායක ලෙසින් මැකී යමින් තිබෙයි. මුලූමනින්ම මුනින් අතට පෙරැලී ඇති මෙම ලෙණෙහි ලෙන්ලිපිය දිරා යමින් තිබෙයි. පරණවිතාන මහතාගේ පිටපත් කිරීමේදී උපශික යන පදයට මුලින් අක්ෂරය පමණක් හඳුනාගෙන තිබූ අතර අප විසින් කියැවීමේදී අක්ෂරයට පෙර ව ර ඣි ත යන අක්ෂර 04ක් හඳුනාගන්නා ලද්දෙමු.

එහෙත් මේ වර යන පදයට පෙර අක්ෂර වලින් කියැවුණු අදහස මුලූමනින්ම සැගවී ගොස් ඇත. එය මහත් පාඩුවකි.
මෙම ලිපියේ චතු දිශශ ශගශ යනුවෙන් ලියා තිබීමද විශේෂිතය.

රුවන්ගිරි කන්ද ලෙන් ලිපියක් -01

dsc08627
යාමට පාරක් නැති සළකුණක් නැති කන්දේ කටු පඳුරු අතරින් ගොස් කියැවූ ලෙන් ලිපියකි.
ගමික වෙලි පුත ගමික රක(රොක) හ ලෙණෙ ශගශ

ගම්පති වේලූගේ (වෙල්ලිගේ) පුත් ගම්පති රක්ඛගේ(රෝහකගේ) ලෙණ සංඝයාටය.
මෙහි වෙලූ වෙනුවට වෙලි යනුවෙන් දක්නට ලැබෙන අතර රක යන පදයෙහි ර යන්න රොයන්න බවටද මැකී ගිය කඩඉරි අනුමාන කල හැකි බැවින් එලෙසින්ම සටහන් කරමු.
රක යනු රක්ඛ යන අරුත් දෙන අතර එය සාමාන්‍යයෙන් හමුවන නාමයකි.
රොක යනු රෝහක ලෙසින් සැලකිය හැකිය. මින් පෙර සපරගමුවේ රොක පදය ඇති එක් ලෙන් ලිපියක් පමණක් හමුවී ඇත.

කල්උඩුපොතාන ලෙන්ලිපි

untitled-1-copy

 

01. අයබය පුතශ රඣියශි කටෙ පරුමක ශදනශ ලෙණෙ
(අභය කුමරුන්ගේ රාජ්‍යයෙහි ප‍්‍රමුඛ සන්ධාන කරවූ ලෙණය )
02. පරුමක ශදනශ ඣය උපශික ශුමනය ලෙණෙ
(ප‍්‍රමුඛ සන්ධානගේ බිසව උපාසිකා සුමනාගේ ලෙණය)
03. බත පුණශ ලෙණෙ ශගයෙ දිනෙ
(ගරුතර පුණ්ණයන්ගේ ලෙණ සංඝයාට දුනි)

හොරොව්පතාන සෙල්ලිපි -04

dsc03441
01. ගමික අබය ඣිත උපශික ශුමනය ලෙණෙ
(ගම්පති අභයගේ දියණිය සුමනා උවැසියගේ ලෙණය)
02. පරුමක දෙවශ ඣය උපශික ශුමනය ලෙණෙ ශගශ දිනෙ
( ප‍්‍රමුඛ දේවයන්ගේ භාර්යාව වූ සුමනා උවැසියගේ ලෙණ සංඝයාට දුනි)
03. පරුමක ලොණශමුදදතහ ලෙණෙ ශගශ නියතෙ
(ප‍්‍රමුඛ ලෝණ සමුද්‍රදත්තයන්ගේ ලෙණ සංඝයාට නියතය)
04. පරුමක කශබශ ලෙණෙ
(ප‍්‍රමුඛ කාශ්‍යපයන්ගේ ලෙණය)
05. පරුමක ශතනශත ඣිත පරුමක මිත ඣය පරුමකලූ පුශය ලෙණෙ අගත අනගත චතුදිශ ශගශ දිනෙ
(ප‍්‍රමුඛ සාතනාසත්‍යයන්ගේ දියණියවූද ප‍්‍රමුඛ මිත‍්‍රගේ භාර්යාව වූද පුස්සාගේ ලෙණ සිවුදිගින් පැමිණි නොපැමිණි සංඝයාට දුනි)

හොරොව්පතාන ලෙන්ලිපි-03

dsc03413
01. පරුමක ශතරශ අඣය
(ප‍්‍රමුඛ සතරයන්ගේ/සාතාගිරයන්ගේ ආඥාවය)
02. පරුමක නදික පුතශ පරුමක මිතශ ලෙණෙ ශගිකෙ ලෙණෙ
(ප‍්‍රමුඛ නදිකගේ පුත් ප‍්‍රමුඛ මිත‍්‍රගේ ලෙණය. සාංඝික ලෙණය)
03. ශොමහ මලියච දොබතිකන ලෙණෙ
(සෝම සම මාලින් යන දෙසොහොයුරන්ගේ ලෙණය)
04. පරුමක ශතරශ අඩි
(ප‍්‍රමුඛ සාතාගිරගේ අණය)
05. ශෙනපති පරුමක මිතශ මහලෙණෙ දෙවනපිය රඣ අබයහ ශගශ
(දෙවනපිය රජ අභයගේ සෙන්පති ප‍්‍රමුඛ මිත‍්‍රගේ මහාලෙණ සංඝයාටය)

මෝදරගල ලෙන් ලිපි

moda
මෙම ලෙන්ලිපි සේයාරූ දිනේශ් සන්ජීව ද සිල්වා සොයුරා විසින් ලබාදෙන ලදි.

01. බත කණගුතශ මහශුදශනෙ ලෙණෙ ශගශ
(ගරුතර කණ්හගුත්තයන්ගේ මහාසුදස්සන ලෙණ සංඝයාටය)
02. ගමික කණ පුත ගමික ශදනශ ලෙණනි ශගශ දිනනි
(ගම්පති කණ්හගේ පුත් ගම්පති සන්ධානගේ ලෙණ සංඝයාට දුනි)